پاتیگ

تولید کننده قطعات سیستم برق رسانی و احتراق خودرو Manufacturer of Auto Part , Ignition and electronic system

تولید کننده قطعات سیستم برق رسانی و احتراق خودرو Manufacturer of Auto Part , Ignition and electronic system

پاتیگ

کوره


 مولد های ولتاژ سینوسی


فشار در دمای بالا


تستر ترموستات


تستر واترپمپ


تستر دینام

تست نیروی جازدن ودرآوردن

مولد پالس های ولتاژ


استند تست کرونا


تست شعله سوزنی